Regulamin sklepu

Sklep działający pod adresem www.mini-figurki.pl jest platformą prowadzoną przez firmę:
Prywatne Muzeum Techniki i Budowli z Klocków Magdalena Szolc-Lewaszkiewicz z siedzibą w: Karpaczu, ul Mickiewicza 11, 58-540 Karpacz NIP:611-227-02-74, REGON:022114382

Słowniczek

 1. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są uwzględniane.
 2. Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim Prywatne Muzeum Techniki i Budowli z Klocków Magdalena Szolc-Lewaszkiewicz dokona skompletowania i wysłania zamówionych towarów.
 3. Faktura Pro‐Forma – faktury takie są wystawiane w celu uzyskania wpłaty lub jako potwierdzenie zamówienia. Nie są natomiast dowodami księgowymi, o których mowa w § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475 ze zm.).
 4. Konsument – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

§ 1. Warunki realizacji zamówienia

Zamówienia można składać:

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku ‐ Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e‐mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.
 2. Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Prywatnym Muzeum Techniki i Budowli z Klocków Magdalena Szolc-Lewaszkiewicz jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 3. W przypadku zamówień wysyłkowych, towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.

§ 2. Ceny produktów

 1. Ceny na stronie www.mini-figurki.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
 2. Ceny znajdujące się przy każdym produkcie, nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie www.mini-figurki.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w koszyku i w wiadomości e‐mail, potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. Koszt dostawy (jeśli wystąpi) doliczany jest proporcjonalnie do cen artykułów na fakturze lub paragonie.

§ 3. Modyfikacja zamówienia

 1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu spakowania paczki.
 2. Zmian można dokonać kontaktując się z biurem telefonicznie lub mailowo.
 3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części lub całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta (w terminie do 7 dni), z którego płatność została dokonana.

§ 4. Płatności

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest:
  PayU S.A.
  ul. Grunwaldzka 186
  60-166 Poznań
  NIP: 779-23-08-495 .
 2. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez firmę Prywatne Muzeum Techniki i Budowli z Klocków Magdalena Szolc-Lewaszkiewicz zapłaty za zamówienie.
 3. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze, przelewy bankowe, BLIK.

§ 5. Czas realizacji zamówień

 1. Czas realizacji zamówienia jest podawany przy każdej pozycji. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania paczki lub dostarczenia zamawianych pozycji do punktu odbioru zamówień. W przypadku gdy w zamówieniu znajdują się pozycje, dla których czas realizacji zamówienia jest różny, wtedy zamówienie jest realizowane tak jak pozycja, na którą trzeba czekać najdłużej. W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym pierwotnie na stronie sklepu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. Klient może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia, a także strony mogą umówić się na dłuższy termin realizacji zamówienia.
 2. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 § 6. Warunki reklamacji

 1. Prywatne Muzeum Techniki i Budowli z Klocków Magdalena Szolc-Lewaszkiewicz zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówioną rzecz bez wad fizycznych, zmniejszających jej wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których klient został zapewniony w trakcie składania zamówienia oraz w stanie zupełnym, jak również prawnych.
 2. Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się ze sklepem telefonicznie lub mailowo.
 3. Prywatne Muzeum Techniki i Budowli z Klocków Magdalena Szolc-Lewaszkiewicz w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta.
 4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie wadliwego towaru wraz z dowodem zakupu lub jego kopią na adres: Prywatne Muzeum Techniki i Budowli z Klocków Magdalena Szolc-Lewaszkiewicz ul. Mickiewicza 11, 58-540 Karpacz z dopiskiem „reklamacja”.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Prywatne Muzeum Techniki i Budowli z Klocków Magdalena Szolc-Lewaszkiewicz wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt, chyba, że możliwa będzie naprawa towaru i Klient takiej naprawy zażąda. W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a Prywatne Muzeum Techniki i Budowli z Klocków Magdalena Szolc-Lewaszkiewicz zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni.
 6. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Klientowi przez Prywatne Muzeum Techniki i Budowli z Klocków Magdalena Szolc-Lewaszkiewicz przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta. 

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru

 1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ‐ Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Prywatne Muzeum Techniki i Budowli z Klocków Magdalena Szolc-Lewaszkiewicz. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym Prywatne Muzeum Techniki i Budowli z Klocków Magdalena Szolc-Lewaszkiewicz nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Prywatne Muzeum Techniki i Budowli z Klocków Magdalena Szolc-Lewaszkiewicz).
 2.  W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć firmie Prywatne Muzeum Techniki i Budowli z Klocków Magdalena Szolc-Lewaszkiewicz na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym na adres: Prywatne Muzeum Techniki i Budowli z Klocków Magdalena Szolc-Lewaszkiewicz ul. Mickiewicza 11, 58-540 Karpacz z dopiskiem „zwrot”.
 3. Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy.
 4. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5.  Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Prywatne Muzeum Techniki i Budowli z Klocków Magdalena Szolc-Lewaszkiewicz prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na piśmie lub na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e‐mail.
 6. Prywatne Muzeum Techniki i Budowli z Klocków Magdalena Szolc-Lewaszkiewicz niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 7. Prywatne Muzeum Techniki i Budowli z Klocków Magdalena Szolc-Lewaszkiewicz dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Prywatne Muzeum Techniki i Budowli z Klocków Magdalena Szolc-Lewaszkiewicz zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 8. Dane osobowe

 1. Rejestrując się w www.mini-figurki.pl Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta. 

 § 9. Postanowienia końcowe

 1.  Przed zakończeniem procedury zamówienia (podsumowanie zamówienia) Klient jest informowany o warunkach zawarcia umowy z Prywatne Muzeum Techniki i Budowli z Klocków Magdalena Szolc-Lewaszkiewicz. W przypadku akceptacji warunków umowy Klient potwierdza tę okoliczność, jak również sam fakt zapoznania się z warunkami umowy, poprzez zaznaczenie właściwej opcji w interaktywnym formularzu. Potwierdzenie zawarcia umowy z Prywatne Muzeum Techniki i Budowli z Klocków Magdalena Szolc-Lewaszkiewicz oraz jej warunków jest również przesyłane niezwłocznie na adres e‐mail podany przez Klienta w zamówieniu.
 2. Prywatne Muzeum Techniki i Budowli z Klocków Magdalena Szolc-Lewaszkiewicz informuje, iż Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Prywatnym Muzeum Techniki i Budowli z Klocków Magdalena Szolc-Lewaszkiewicz;
 • Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Prywatne Muzeum Techniki i Budowli z Klocków Magdalena Szolc-Lewaszkiewicz umowy;
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Prywatnym Muzeum Techniki i Budowli z Klocków Magdalena Szolc-Lewaszkiewicz, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy są wskazane na stronie http://www.federacja‐konsumentow.org.pl/63,tu‐ znajdziesz‐pomoc.html oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e‐mail: porady@dlakonsumentow.pl.
 • Niezbędne informacje i pomoc Klient otrzyma także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresemhttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 • Klient może skorzystać z możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Obecność towarów na stronach www.mini-figurki.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 14.03. 2023 roku.